Oblasti praxe

Bankové a finančné právo

Kapitálové trhy

Zmluvné právo

Právo obchodných spoločností

Distribúcia a ochrana hospodárskej súťaže

Pracovné právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory a spory pred rozhodcovskými súdmi

Zlúčenia a akvizície

Verejné právo a Európske právo

Verejné obstarávanie

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Obnoviteľné zdroje energie